کنترل صنعتی

 

ارائه دهنده :

حسين نوروززاده

 

مراجع درس :

Automatic Process Control , Carlos A.Smith

Industrial Control Electronic , Jazob

Modern Control Engineering ,Ogata

 

مطالب مورد بحث در درس:

        بررسی مشخصه های استاتيکی و ديناميکی(وپايداری)سيستم های کنترل صنعتی

        مدل سازی پروسه های صنعتی با سيستم های درجه 1و2(ونيز تأخيرnon-minimum-phase)

        تعيين مشخصه پروسه های صنعتی به روش تجربی

        طراحی يک کنترلر

        روش تنظيم و تست پاسخ

        معرفی بلوک دياگرام و شکل ظاهری يک PIDکنترلر صنعتی

        نحوة کنترل اتوماتيک و دستی در کنترلرهای صنعتی

        آشنايی با سيگنال های کنترلی

        آشنايی با علائم نقشه خوانی

        آشنايی با اصلی ترين پروسه های صنعتی(سطح مايعات،دما،فشاروفلو)

        آشنايی با اجزاء اصلی سيستم های کنترل صنعتی نيوماتيک

        آشنايی با PCD کنترلرهای نيوماتيک،الکترونيکیوديجيتال

        آشنايی با محرک ها(هيدروليک،نيوماتيک)

        آشنايی با ولوپوزيشنر و مشخصه های شيرهای کنترل

        آشنايی با انواع ترانسميتر

        آشنايی با سيستم های کنترل ترکيبی(متوالی، forward feedوکنترل سنتی)

        کنترل دو وضعيتی

        کاربرد کامپيوتر در سيستم های کنترل(نظارتی،مستقيم وDCS)

        مقايسه کلی سيستم های کنترل صنعتی(پيوسته وlogic)

 

 

نحوة تقسيم نمره درس :

تاريخ

درصد

 

2/9/81

40-20%

ميان ترم

 

80-60%

پايان ترم